Skip links

Noutăți RO e-Factura, RO e-TVA, RO e-Transport, RO e-Case de marcat electronice

1 Iulie 2024 vine cu modificări substanțiale în ceea ce privește obligațiile contribuabililor de raportare în sistemelor informatice de interes strategic naţional în domeniul administrării fiscale: RO e-Factura, RO e-Transport, RO e-Case de marcat electronice, RO e-TVA. O sinteză a acestor modificări regăsiți în această ediție a newsletter-ului Tax & Training.

1. Modificări la RO e-Factura aplicabile cu 1 iulie 2024

Conform OUG 120/2021, așa cum a fost modificată de Legea 296/2023, începând cu 1 iulie 2024, în relaţia comercială B2B, între persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Codul Fiscal, emitentul facturii electronice are obligaţia de transmitere a acesteia către beneficiari utilizând sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura. Fac excepţie facturile simplificate emise conform art. 319 alin. (12) din Codul Fiscal.

Termenul-limită pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, așa cum a fost reglementat de OUG 115/2023, este de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la data-limită prevăzută pentru emiterea facturii la art. 319 alin. (16) din Codul Fiscal (adică 15 a lunii următoare celei în care intervine faptul generator de TVA). Nerespectarea acestui termen se sancţionează, începând cu 1 iunie 2024, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, şi cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice. Prin OUG 30/2024, s-a stabilit că sancțiunea pentru netransmiterea facturilor în sistemul național RO e-Factura se aplică în situația în care contribuabilii nu raportează una sau mai multe facturi al căror termen-limită de transmitere în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura intervine în cursul unei luni calendaristice. Nerespectarea termenului pentru facturile al căror termen-limită de transmitere în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura intervine până la data de 31 mai 2024 inclusiv nu se sancţionează

Conform Legii 296/2023, de la 1 iulie 2024, nerespectarea de către emitentul facturii – persoană impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) din Codul Fiscal, în relația B2B, a obligației de transmitere a acesteia către destinatar utilizând sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, reprezintă contravenție și se sancționează cu o amendă egală cu 15% din valoarea totală a facturii.

De asemenea, tot de la 1 iulie 2024, primirea şi înregistrarea de către destinatarul – persoană impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, a unei facturi emise de operatori economici stabiliţi în România, în relaţia B2B, fără a fi transmisă în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, reprezintă contravenție și se sancționează cu o amendă egală cu 15% din valoarea totală a facturii.

În situaţia în care factura electronică transmisă respectă structura prevăzută de OUG 120/2021, se aplică sigiliul electronic al Ministerului Finanţelor şi se comunică de îndată destinatarului. Aplicarea sigiliului electronic al Ministerului Finanţelor atestă primirea acesteia în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.  Exemplarul original al facturii electronice se consideră fişierul de tip XML însoţit de semnătura electronică a Ministerului Finanţelor, care este pus la dispoziţia emitentului, respectiv destinatarului, în sistemul RO e-Factura, sub forma unui fişier arhivă de tip zip.

Conform OUG 120/2021 așa cum a fost modificată de Legea 296/2023, data comunicării facturii electronice către destinatar se consideră data la care factura electronică este disponibilă acestuia pentru descărcare din sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura. Conform Codului Fiscal, de la 1 iulie 2024, utilizarea facturii electronice face obiectul acceptării de către destinatar, cu excepţia facturilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de OUG 120/2021.

Așadar, mai multe aspecte trebuie urmărite începând cu 1 iulie 2024:

 • Emitentul facturii în relația B2B trebuie să o transmită prin RO e-Factura în 5 zile calendaristice; netramsmiterea facturilor este pasibilă de amendă egală cu 15% din valoarea totală a facturii;
 • Destinatarul facturii în relația B2B trebuie să înregistreze în contabilitate doar facturi primite prin RO e-Factura; primirea şi înregistrarea de facturi comunicate în alt mod decât RO e-Factura reprezintă contravenție sancționabilă cu amendă egală cu 15% din valoarea totală a facturii;
 • Destinatarul facturii se consideră că a primit factura de la emitent la data la care factura electronică este disponibilă acestuia pentru descărcare in RO e-Factura, adică după ce s-a aplicat sigiliul de către Ministerul Finanțelor. Procedura de aprobare la plată a facturilor trebuie, astfel, modificată, astfel încât să se adapteze noilor reguli de comunicare a facturilor;
 • Dacă destinatarul are obiecții asupra facturilor primite prin RO e-Factura, acesta înştiinţează emitentul facturii electronice, inclusiv în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, prin înscrierea unui mesaj în acest sens.
 • Dacă partenerii comerciali agreează că factura a fost emisă greșit, corecţia facturii electronice comunicată destinatarului în sistemul RO e-Factura se efectuează conform art. 330 din Codul fiscal. Factura electronică corectată se transmite în cadrul aceluiaşi sistem naţional privind factura electronică RO e-Factura.

[1] Art. 10 alin. (7) din OUG 120/2021

[2] Art. 4 alin. (7) din OUG 120/2021; Art. 8 din Procedura de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum şi de primire şi descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relaţia B2G în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, din 05.11.2021, aprobata prin OMFP 1365/2021

 

2. Extinderea utilizării RO e-Factura pentru tranzacțiile pe relația B2C: opțional de la 1 iulie 2024, obligatoriu de la 1 ianuarie 2025

OUG 69/2024, publicată în MO 582 din 21 iunie 2024, extinde utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura.

În perioada 1 iulie 2024-31 decembrie 2024, operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Codul Fiscal, indiferent dacă sunt sau nu înregistraţi în scopuri de TVA, pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România efectuate în relaţia B2C, pot transmite facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura. De la 1 ianuarie 2025, transmiterea acestor facturi prin RO e-Factura devine obligatorie. Termenul de transmitere al acestor facturi este același ca și termenul de transmitere a facturilor în relația B2B (vezi mai sus). Totuși, deoarece persoanele fizice nu au acces in RO e-Factura pentru a primi factura electronică în acest mod, furnizorii sunt obligaţi să transmită facturile emise către destinatari conform prevederilor art. 319 din Codul Fiscal.

Relaţia B2C este definită ca tranzacţia având ca obiect execuţia de lucrări, livrarea de bunuri/produse şi/sau prestarea de servicii dintre un operator economic – persoană impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) din Codul Fiscal, şi o persoană neimpozabilă, alta decât relaţia dintre un operator economic şi autorităţi contractante, respectiv entităţi contractante (relația B2G) sau în relaţia cu instituţii publice, altele decât cele efectuate în relaţia B2G. Livrările de bunuri/Prestările de servicii efectuate către o persoană fizică care se identifică în relaţia cu furnizorul/prestatorul prin codul numeric personal se consideră efectuate în relaţia B2C.

3. Alte situații de utilizare a RO e-Factura, reglementate de la 1 iulie 2024

Tot OUG 69/2024 aduce precizări noi privind utilizarea de la 1 iulie 2024 a sistemului RO e-Factura pentru situații particulare care nu erau expres reglementate anterior de OUG 120/2021, atfel:

 • Pentru livrările de bunuri efectuate în cadrul operaţiunilor de executare silită sau de valorificare a bunurilor mobile şi imobile sechestrate în cadrul procesului penal, obligația transmiterii facturii prin RO e-Factura revine organelor de executare silită, inclusiv executorii judecătoreşti şi Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, care emit facturi în numele şi în contul furnizorilor, persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Codul Fiscal. Furnizorii în numele şi în contul cărora se emit facturi nu au obligaţii privind raportarea în RO e-Factura. Sistemul RO e-Factura va transmite facturile emise și furnizorului. Un nou registru va fi înființat de ANAF: Registrul RO e-Factura executări silite.
 • Se clarifică faptl că nu se raportează în RO e-Factura facturile emise pentru operaţiuni care nu sunt în sfera de aplicare a TVA sau pentru sume care nu se includ în baza de impozitare a TVA, pentru care nu există obligaţia emiterii unei facturi conform art. 319 din Codul Fiscal.
 • În schimb, se precizează că autofacturile emise de persoanele impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Codul Fiscal, în baza prevederilor art. 319 alin. (8) din acelaşi act normativ, se consideră facturi emise în relaţia B2B, deci trebuie raportate în RO e-Factura.
 • Se reglementează transmiterea opțională a facturilor în RO e-Factura pentru:
 • livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, a personalului acestora, precum şi a cetăţenilor străini cu statut diplomatic sau consular în România ori într-un alt stat membru, în condiţii de reciprocitate;
 • livrările de bunuri şi prestările de servicii către Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiţii sau către organismele cărora li se aplică Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene, în limitele şi în condiţiile stabilite de protocolul respectiv şi de acordurile de punere în aplicare ale respectivului protocol sau de acordurile de sediu, în măsura în care nu conduc la denaturarea concurenţei;
 • livrarea de bunuri sau prestarea de servicii către Comisia Europeană sau către o agenţie ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, în cazul în care Comisia Europeană sau o astfel de agenţie ori un astfel de organism achiziţionează bunurile sau serviciile respective în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt conferite prin dreptul Uniunii Europene pentru a combate pandemia de COVID-19, cu excepţia situaţiei în care bunurile şi serviciile achiziţionate sunt utilizate, fie imediat, fie la o dată ulterioară, în scopul unor livrări ulterioare efectuate cu titlu oneros de către Comisia Europeană sau de către o astfel de agenţie ori organism;
 • livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea organismelor internaţionale, altele decât cele menţionate mai sus, recunoscute ca atare de autorităţile publice din România, precum şi a membrilor acestora, în limitele şi condiţiile stabilite de convenţiile internaţionale de instituire a acestor organisme sau de acordurile de sediu;
 • livrarea de bunuri netransportate în afara României şi/sau prestarea de servicii efectuate în România, destinate fie utilizării de către forţele armate ale altor state membre sau de către personalul civil care le însoţeşte, fie aprovizionării popotelor sau cantinelor acestora, atunci când forţele armate respective participă la o acţiune de apărare desfăşurată pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene în cadrul politicii de securitate şi apărare comune;
 • livrarea de bunuri şi/sau prestarea de servicii către alt stat membru decât România, destinate forţelor armate ale oricărui alt stat membru decât statul membru de destinaţie, în scopul utilizării de către forţele armate respective sau de către personalul civil care le însoţeşte ori pentru aprovizionarea popotelor sau a cantinelor acestora, atunci când forţele armate respective participă la o acţiune de apărare desfăşurată pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene în cadrul politicii de securitate şi apărare comune;
 • livrările de bunuri netransportate în afara României şi/sau prestările de servicii efectuate în România, destinate fie forţelor armate ale celorlalte state membre NATO pentru utilizarea de către forţele în cauză ori de către personalul civil care le însoţeşte, fie pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor acestora atunci când forţele respective participă la o acţiune comună de apărare;
 • livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii către un alt stat membru decât România, destinate forţelor armate ale unui stat membru NATO, altul decât statul membru de destinaţie, pentru utilizarea de către forţele în cauză ori de către personalul civil care le însoţeşte sau pentru aprovizionarea popotelor ori cantinelor lor atunci când forţele respective participă la o acţiune comună de apărare; livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor către forţele armate ale Regatului Unit staţionate în insula Cipru ca urmare a Tratatului de înfiinţare a Republicii Cipru, din 16 august 1960, care sunt destinate utilizării de către aceste forţe sau personalului civil care le însoţeşte ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor;
 • livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către institutele/centrele culturale ale altor state care activează pe teritoriul României în baza unor acorduri interguvernamentale, până la 1 iulie 2025.
 •  

În situaţia în care acești beneficiari menționați mai sus optează pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional RO e-Factura, ei sunt obligați să fie înregistrați în Registrul RO e-Factura opţional. Operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Codul Fiscal, care livrează bunuri/prestează servicii către beneficiarii menționați mai sus, nu au obligaţia transmiterii facturilor emise către acestea prin sistemul naţional RO e-Factura, cu excepţia situaţiei în care beneficiarii au optat pentru utilizarea sistemului.

 • Asociaţiile şi fundaţiile constituite în baza OG 26/2000, alte asociaţii fără scop lucrativ/patrimonial, partidele politice, cultele, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul Fiscal, nu au obligaţia utilizării sistemului naţional RO e-Factura pentru facturile emise în perioada 1 iulie 2024-30 iunie 2025, însă pot opta să folosească sistemul, caz în care obligate să fie înregistrate în Registrul RO e-Factura opţional. Organizațiile non-profit care desfăşoară activităţi economice au obligaţia de a solicita înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu până la data de 1 iulie 2025, în cazul în care nu au optat deja pentru aplicarea sistemului RO e-Factura, iar dacă încep să desfăşoare activităţi economice după data de 30 iunie 2025, au obligaţia de a solicita înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu înainte de a începe desfăşurarea activităţilor economice şi sunt înscrise în registru în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării. Operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Codul Fiscal, care livrează bunuri/prestează servicii către organizațiile non-profit menționate, nu au obligaţia transmiterii facturilor emise către acestea prin sistemul naţional RO e-Factura, cu excepţia situaţiei în care beneficiarii sunt înscrişi în Registrul RO e-Factura opţional sau, începând cu data de 1 iulie 2025, în Registrul RO e-Factura obligatoriu.
 • Agricultorii persoane fizice care aplică Regimul special pentru agricultori prevăzut la art. 3151 din Codul Fiscal, nu au obligaţia utilizării sistemului naţional RO e-Factura pentru facturile emise în perioada 1 iulie 2024-30 iunie 2025, însă pt opta pentru utilizarea sistemului naţional RO e-Factura, caz în care sunt obligate să fie înregistrate în Registrul RO e-Factura opţional. Agricultorii au obligaţia de a solicita înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu până la data de 1 iulie 2025, în cazul în care nu au optat deja pentru aplicarea sistemului naţional RO e-Factura, iar dacă încep să desfăşoare activităţi economice după data de 30 iunie 2025, au obligaţia de a solicita înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu înainte de a începe desfăşurarea activităţilor economice şi sunt înscrise în registru în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării. Operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Codul Fiscal, care livrează bunuri/prestează servicii către agricultori persoane fizice care aplică Regimul special pentru agricultori, nu au obligaţia transmiterii facturilor emise către acestea prin sistemul naţional RO e-Factura, cu excepţia situaţiei în care beneficiarii sunt înscrişi în Registrul RO e-Factura opţional sau, începând cu data de 1 iulie 2025, în Registrul RO e-Factura obligatoriu.
 • Operatorii economici – persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, care au optat pentru utilizarea sistemului naţional RO e-Factura, sunt obligați să fie înregistrați în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura («Registrul RO e-Factura opţional»). În acest registru se preiau automat, după 1 iulie 2024, și operatorii economici nestabiliţi în România, care au optat pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi au fost înscrişi în Registrul RO e-Factura până la data de 1 iulie 2024.

Așadar, OUG 69/2024 introduce 3 noi registre:

 • Registrului RO e-Factura executări silite – informațiile din acest registru nefiind publice;
 • Registrului RO e-Factura opţional, în care se înscriu, până la 30 iunie 2025 inclusiv, acele persoane care ar avea dreptul să nu utilizeze sistemul RO e-TVA, dar optează să facă acest lucru până la 30 iunie 2025 inclusiv. Operatorul economic care a optat pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura este înscris în Registrul RO e-Factura opţional începând cu data de 1 a lunii următoare exercitării opţiunii. De la momentul înscrierii în Registrul RO e-Factura opţional, emitentul dobândeşte şi calitatea de destinatar. În cazul în care emitentul facturii electronice a optat pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, utilizarea facturii electronice este considerată acceptată la data comunicării în acest sistem.
 • Registrul RO e-Factura obligatoriu, care se va organiza începând cu 1 iulie 2025, și în care se vor prelua automat înregistrările din RO e-Factura opțional, pentru acei contribuabili care, după data de 1 iulie 2025, cad sub incidența RO e-Factura obligatorie.

Procedura privind organizarea şi înscrierea în cadrul, şi Registrului RO e-Factura obligatoriu se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Registrul RO e-Factura opţional şi Registrul RO e-Factura obligatoriu sunt publice şi se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

4. Modificări la regimul caselor de marcat electronice fiscale, în vigoare începând cu 21 iunie 2024:

Tot OUG 69/2024 modifică și OUG 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale:

 • Se introduc elemente suplimentare în conținutul obligatoriu al bonului fiscal: unitatea de măsură, codul de identificare fiscală al beneficiarului, la cererea acestuia, precum şi numărul de identificare al bonului
 • Data şi ora emiterii bonului fiscal, numărul de identificare al bonului fiscal, precum şi seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal se vor tipări pe bonul fiscal şi sub formă de cod QR. Prin excepție, în cazul modelelor de aparate de marcat electronice fiscale pentru care, în urma testării la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti se constată că din punct de vedere tehnic nu este posibilă tipărirea sub formă de cod QR a datei şi orei emiterii bonului fiscal, a numărului de identificare al bonului fiscal, precum şi a seriei fiscale a aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorii acestor aparate de marcat electronice fiscale au obligaţia de a se conforma acestei obligații în termen de maximum doi ani de la intrarea în vigoare a OUG 69/2024.
 • Raportul fiscal de închidere zilnică emis de aparatul de marcat electronic fiscal trebuie să conţină în plus următoarele date: numărul de bonuri fiscale care au înscris codul de identificare fiscală al beneficiarului, valoarea totală a acestora, total taxă pe valoarea adăugată aferentă, identificatorul jurnalului electronic, numărul şi valoarea reducerilor, anulărilor, sume de serviciu, precum şi sumele rezultate pentru fiecare mijloc de plată utilizat. Sumele de serviciu reprezintă sumele de bani utilizate pentru plata restului către client, puse la dispoziţia operatorului aparatului de marcat electronic fiscal la începutul fiecărei zile de lucru. Acestea se regăsesc în soldul contului de casă şi, de asemenea, în soldul de la sfârşitul zilei de lucru.

5. Decontul precompletat RO e-TVA, pentru operaţiunile efectuate începând cu data de 1 iulie 2024

OUG 70/2024 privind unele măsuri de implementare şi utilizare a decontului precompletat RO e-TVA şi valorificarea datelor şi informaţiilor prin implementarea unui sistem de guvernanţă specific, precum şi alte măsuri fiscale a fost publicată în MO 582 din 21 iunie 2024, la doar 2 zile după discutarea proiectului de act normativ în Comisia de Dialog Social (19.06.2024), și la doar 3 zile după publicarea lui în transparență decizională (18.06.2024).

OUG 87/2024, publicată în MO 608/28.06.2024, modifică unele prevederi ale RO e-TVA, așa cum fuseseră introduse de OUG 70/2024.

Decontul precompletat RO e-TVA se implementează cu data de 1 august 2024 pentru operaţiunile efectuate începând cu data de 1 iulie 2024 de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA. Modelul şi conţinutul decontului precompletat RO e-TVA urmează să se aprobe prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a OUG 70/2024, adică până la 1 iulie 2024.

Decontul precompletat RO e-TVA conţine date şi informaţii privind operaţiunile economice declarate de către persoanele impozabile şi transmise în sistemele informatice ale Ministerului Finanţelor şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv:

 • Sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, prevăzut la art. 3 alin. (2) din OUG 120/2021
 • Sistemul naţional RO e-Transport, prevăzut la art. 3 din OUG 41/2022
 • Sistemul naţional RO e-Sigiliu, reprezentând sigiliul electronic al mărfurilor, prevăzut la art. LVII din Legea nr. 296/2023
 • Sistemul informatic naţional RO e-SAF-T, reprezentând fişierul standard de control fiscal, reglementat prin art. 591 din Codul de procedură fiscală
 • Sistemul informatic naţional RO e-Case de marcat electronice, reprezentând Registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, prevăzut la art. 31 din OUG 28/1999
 • Sistemul informatic integrat vamal
 • alte sisteme informatice proprii ale Ministerului Finanţelor.

Decontul precompletat RO e-TVA conţine informaţii privind sursele de date utilizate pentru precompletare. În situaţia în care nu sunt identificate date şi informaţii pentru precompletarea tuturor rubricilor din decontul precompletat RO e-TVA sau acestea rezultă din operaţiuni pentru care nu există obligativitatea transmiterii de informaţii către ANAF, aceste rubrici rămân necompletate.

Fluxul declarării TVA se va modifica, începând cu perioada fiscală luna iulie 2024 sau trimestrul III 2024, așa cum a fost descris de OUG 116/2023, OUG 70/2024 și modificat de OUG 87/2024 (MO 608 din 28.06.2024), astfel:

 • Decontul precompletat RO e-TVA se transmite, pentru fiecare perioadă fiscală de raportare, persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, prin mijloace electronice, până la data de 5 inclusiv a fiecărei luni următoare încheierii perioadei fiscale. Dacă Sistemul informatic naţional RO e-TVA nu funcţionează din motive tehnice, termenul se prelungeşte corespunzător cu durata de timp în care acesta nu funcţionează la parametrii tehnici şi de calitate care să asigure funcţionarea continuă a acestuia, întreruperi anunțate corespunzător pe site ANAF.
 • După primirea decontului precompletat RO e-TVA, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA verifică datele şi informaţiile precompletate în concordanţă cu operaţiunile impozabile realizate şi starea de fapt fiscală, semnează și depun decontul de TVA.
 • În situaţia în care după depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA se identifică diferenţe semnificative între valorile precompletate prin intermediul decontului precompletat RO e-TVA şi valorile completate de către persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA prin decontul de taxă pe valoarea adăugată, ANAF notifică persoana impozabilă prin mijloace electronice. Prin diferenţe semnificative se înţeleg valorile care depăşesc pragul de semnificaţie ce îndeplineşte condiţiile cumulative de minimum 20% în cotă procentuală şi o valoare absolută de minimum 1.000 lei, rezultate din compararea valorilor înscrise în rândurile din decontul de taxă pe valoarea adăugată depus de persoana impozabilă cu cele corespunzătoare rândurilor din decontul precompletat RO e-TVA. Identificarea diferenţelor semnificative se realizează pe baza sumelor înscrise în coloana „TVA” din decontul depus de persoana impozabilă şi decontul precompletat. În situaţia în care nu există obligaţia completării TVA din decont, verificările se realizează prin compararea sumelor înscrise în coloana „Valoare”. Aceste prevederi nu se aplică în cazul rândurilor de regularizări din decont.
 • După identificarea diferenţelor semnificative, se transmite prin mijloace electronice, până la data de 5 inclusiv a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de TVA prin intermediul formularului electronic „Notificarea de conformare RO e-TVA” . Modelul formularului este aprobat prin ordin de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a OUG 70/2024, adică până la 1 iulie 2024. Notificarea se poate transmite și pentru diferențe sub pragul de semnificație, în baza analizei de risc. «Notificarea de conformare RO e-TVA» derogă de la prevederile Codului de procedură fiscală privind modul de gestionare a notificărilor de conformare, fiind reglementată de OUG 70/2024. 
 • Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA are obligaţia să transmită prin mijloacele electronice, rezultatul verificărilor realizate asupra diferenţelor comunicate prin «Notificarea de conformare RO e-TVA», ca răspuns  la aceasta  în termen de 20 zile de la data primirii notificării .ANAF va analiza răspunsul persoanei impozabile la «Notificarea de conformare RO e-TVA» şi dispune măsurile legale în conformitate cu competenţele atribuite şi obiectivele OUG 70/2024. Netransmiterea rezultatului verificărilor constituie sau nerespectarea termenului de transmitere contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, definiţi potrivit legii, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, definiţi potrivit legii, şi cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice. Contravenţiei îi sunt aplicabile dispoziţiile Legii prevenirii nr. 270/2017.

”Notificarea de conformare RO e-TVA” nu se aplică:

 • în situaţia unor erori materiale;
 • în situaţia în care nu există suficiente informaţii din bazele de date ale organului fiscal pentru anumite rânduri din decontul e-TVA precompletat sau aceste informaţii din bazele de date nu sunt corelate;
 • alte situaţii prevăzute prin ordin al ministrului finanţelor.

Decontul precompletat RO e-TVA nu constituie titlu de creanţă, în sensul Codului de Procedură Fiscală, adica ANAF nu poate iniția executarea silită a sumelor neachitate rezultate din acest decont precompletat.

Totuși, existența de diferențe semnificative care nu vor fi explicate va atrage:

 • amenzi,
 • creșterea riscului fiscal (deci posibilitatea crescută a unui control de TVA)
 • creșterea riscului unei rambursări de TVA necuvenită, pentru deconturile de TVA cu sume de rambursat și opțiune de rambursare TVA (adică șanse mai mari de rambursare cu control ulterior).

Conform OUG 87/2024, Notificarea de conformare RO e-TVA nu se ia în considerare la stabilirea indicatorilor de risc fiscal, până la data de 1 ianuarie 2025.

Fluxul de transmitere a Notificării de conformare RO e-TVA și a răspunsului la această notificare privind rezultatele analizei diferenșelor intră în vigoare pentru toți contribuabilii la data de 1 ianuarie 2025.

În cazul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, fluxul referitor la decontul precompletat RO e-TVA se aplică începând cu data de 1 august 2025

Pentru gestionarea şi operaţionalizarea decontului precompletat RO e-TVA, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au următoarele obligaţii:

 • să verifice datele şi informaţiile din decontul precompletat RO e-TVA transmis prin mijloace electronice;
 • să răspundă la Notificarea de conformare RO e-TVA;
 • să sesizeze orice erori tehnice care rezultă din implementarea decontului precompletat RO e-TVA.

Operaționalizarea RO e-TVA va presupune în perioada următoare:

 • elaborarea analizei de business pentru implementarea, operaţionalizarea şi gestionarea decontului precompletat RO e-TVA
 • dezvoltarea, testarea, punerea în producţie a decontului precompletat RO e-TVA în vederea operaţionalizării până la data de 1 august 2024
 • posibil, modificarea termenelor legale de depunere a declaraților 390 (declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare) și 394 (declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional), pentru a permite preluarea informațiilor din aceste declarații în Decontul precompletat RO e-TVA
 • în final, operaţionalizarea decontului precompletat RO e-TVA.

În acest sens, pentru monitorizarea operaționalizării RO e-TVA, se înființează Comitetul Naţional pentru Decontul precompletat RO e-TVA, format din reprezentanţi ai MF, CNIF, ANAF, AVR, STS, alte entităţi de drept public sau privat, în calitate de invitaţi.

Urmează ca Ministerul Finanţelor şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale să emită un ordin comun, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin care se stabileşte utilizarea datelor şi informaţiilor pentru funcţionarea Sistemului informatic naţional RO e-TVA. Presupunem că este vorba de acea schemă logică a corelațiilor dintre datele raportate de contribuabil și de partenerii lui de afaceri prin alte declarații, și rândurile / coloanele din decontul de TVA, pe care ar trebui să o folosească, mai apoi, și contribuabilii pentru construirea unui dashboard cu ajutorul căruia să urmărească aceleași corelații, respectiv ca și tool și standard de referință de explicare a diferențelor.

Persoanele impozabile pot solicita electronic rapoarte privind datele şi informaţiile din sursele de date utilizate de ANAF pentru decontul precompletat.

Nemulțumirile legate de RO e-TVA exprimate public se referă la:

 • Consultare publică foarte limitată (publicare în MO în 3 zile de la publicarea în transparență decizională)
 • Introducerea unei declarații suplimentare, nereducerea celor deja existente (ceea ce se spera ca rezultat al raportării SAF-T), foarte probabila devansare a termenului de depunere a D390 și D394, ceea ce crește sarcina conformării fiscale și reduce timpul necesar în acest sens..
 • Implementare înainte și fără ca ANAF să aibă toate datele necesare pentru a completa deconturile 100% corect (e.g. Raportare SAF-T contribuabili mici abia din 2025, în acest sens, decizia de a amâna mecanismul Notificării de conformare RO e-TVA de la 1 ianuarie 2025 pentru toți
 • contribuabilii, respectiv de la 1 august 2025 pentru cei care aplică sistemul de TVA la încasare, a fost o decizie binevenită).
 • Implementare foarte rapidă, pentru toți contribuabilii în același timp, fără a ține cont de capacitatea de adaptare a sistemelor și de presiunea suplimentară creată de această nouă declarație pentru contribuabilii mici și mijlocii (din acest punct de vedere, salutăm modificarea privind implementarea fără obligația de a justifica diferențe până la 31.12.2024, și aplicarea abia din august 2025 pentru contribuabilii care aplică TVA la încasare).
 • Presiunea foarte mare pusă de Notificările privind diferențele RO e-TVA , chiar și atunci când contribuabilul raportează sume deduse mai mici.
 • (astfel, salutăm relaxarea termenelor prin OUG 87/2024, comparativ cu termenele introduse de OUG 70/2024). Totuși, termenele scurte de justificare a diferențelor, vor pune presiune pe departamentele financiare sau pe prestatorii de servicii contabile / de conformare fiscală.
 • Termenul scurt de implementare, care nu permite adaptarea proceselor de lucru ale departamentelor fnanciare sau ale prestatorilor de servicii contabile / de conformare fiscală a fost criticat, și salutăm amânarea mecanismului de justificare a diferențelor și de sancționare, așa cum am prezentat mai sus.
 • Mutarea sarcinii de investigare a diferențelor de la ANAF la contribuabil, chiar dacă aceste diferențe sunt generate, de cele mai multe ori, de informații incomplete în posesia autorităților, nu de declarare eronată. În această privință, OUG 87/2024 promite că nu se vor emite Notificări de conformare RO e-TVA dacă anumite rânduri din decont nu pot fi precompletate corect din cauza lipsei sau insuficienței informațiilor la ANAF.
 • Lipsa schemei logice (adică a corelațiilor dintre informațiile declarate prin alte declarații și decontul precompletat) – care, deși a fost discutată cu diverse organizații profesionale, nu este publicată încă de MF/ANAF. Practic, nu știm la acest moment cum va precompleta ANAF decontul și cum va determina ANAF diferențele, și nu putem pregăti dashboard-ul pentru urmărirea acestor corelații.

6. Noutăți privind RO e-Transport de la 1 iulie 2024

Reamintim că la 1 iulie 2024 expiră perioada de grație pentru aplicarea de sancțiuni pentru neraportarea transporturilor internaționale de bunuri în sistemul RO e-Transport, așa cum a fost ea reglementată de OUG 115/2023 și extinsă prin OUG 43/2024.

Nerespectarea obligației de a genera codul UIT pentru transporturile internaționale sau declararea în Sistemul RO e-Transport a unor cantităţi diferite de cele care fac obiectul transportului de bunuri se sancționează cu amendă, și cu măsura complementară a confiscării contravalorii bunurilor transportate și nedeclarate.

Totuși, OUG 43/2024 aduce ca noutate faptul că sancţiunea complementară a confiscării nu se aplică în cazul constatărilor rezultate din verificări ulterioare încheierii transportului rutier de bunuri, când acestea au fost înregistrate în documentele justificative care stau la baza înregistrărilor contabile, precum şi în contabilitatea utilizatorilor, după caz, în perioada la care se referă operaţiunile respective.

Prin Ordinul nr. 1.337/1.268/2024 pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport, publicat în MO 597 din 27 iunie 2024A fost aprobată noua procedură pentru aplicarea sistemului RO e-Transport la transporturile naționale de bunuri cu risc fiscal ridicat și la transporturile internaționale de bunuri. Noua procedură de utilizare a sistemului RO e-Transport include printre altele:

 • Limitarea obligației de utilizare a sistemului pentru transporturile internaționale de bunuri doar pentru transporturile cu vehiculele rutiere care au o masă maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone, încărcate cu bunuri cu o masă brută totală mai mare de 500 kg, sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puţin unei partide de bunuri care face obiectul transportului.
 • Instrucțiuni privind determinarea valorii bunurilor nedeclarate care urmează a fi confiscate, în cazul în care un transport nu este declarat corespunzător în sistem sau situațiile în care mărfurile supuse raportării RO e-Transport sunt subevaluate.

Conform OUG 87/2024, publicată în MO 608/208.06.2024, prin excepţie, transporturtile internaționale de bunuri, în condițiile în care agenții economici obligați să obțină codul UIT au statutul de operator economic autorizat (AEO) potrivit prevederilor art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii la data realizării transportului internaţional de bunuri, prevederile art. LXXIV pct. 21 privind aplicarea de sancțiuni pentru neutilizarea sistemului RO e-Transport intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2025 şi se aplică pentru faptele săvârşite şi constatate începând cu această dată.

 

Noutăți despre Tax & Training

Așa cum v-am obișnuit, ne place să vă ținem la curent cu proiectele noastre cele mai recente.

În data de 19 iunie, am participat la evenimentul ”Forumul de fiscalitate pentru industria serviciilor bancare”, organizat de Institutul Bancar Roman, în cadrul căruia am prezentat principalele implicații fiscale ale mobilității salariaților, temă pe care am dezvbătut-o pe larg în mai multe ediții ale cursului de impozitare nerezidenți organizat pentru industria serviciilor financiare, împreună cu IBR.

Pe 26 iunie 2024, la doar câteva zile de la publicarea în MO a OUG 69 și OUG 70/2024, am susținut un webinar, împreună cu Pluxee și cu CNIPMMR – Patronatul București-Ilfov, în care am discutat despre provocările fiscale majore pentru IMM-uri în 2024, respectiv modificările la regimul microîntreărinderilor, trecerea la impozitarea cu impozit pe profit, respectiv despre provocări în costul muncii și marea provocare: digitalizarea și obligațiile de conformare RO e-Factura, RO e-Transport, RO e-TVA. Puteți urmări înregistrarea webinarului pe platforma IMM Connect sau direct pe site-ul Tax & Training: immconnect.clients.pluxee.ro/hubfs/immc/webinars/Nadia-Oanea-Felix-Caprariu-Provocari-Fiscale-2024-final.mp4.

 

 ***

Prezenta informare nu reprezintă consultanță fiscală sau contabilă. Nadia Oanea sau Tax &Training SRL nu își asumă răspunderea pentru modul de aplicare a prevederilor fiscale pentru cazurile particulare ale fiecărui contribuabil în parte. Prezenta informare nu este furnizată cu intenția de a ajuta la evitarea sau diminuarea în mod nelegal a impozitelor, taxelor sau accesoriile care ar putea fi impuse de autorități.

Pentru consultanță fiscală personalizată sau pentru solicitarea unei oferte de training, ne puteți contacta pe email nadia.oanea@taxandtraining.com.

www.taxandtraining.com
Tax & Training SRL București România

Nadia Oanea | CCFR, CECCAR, ADIT

Tags

OUG 69, OUG 70, OUG 87 din 2024: Noutăți RO e-Factura, RO e-TVA, RO e-Transport, RO e-Case de marcat electronice

Noutăți RO e-Factura, RO e-TVA, RO e-Transport, RO e-Case de marcat electronice 1 Iulie 2024 vine cu modificări substanțiale în ceea ce privește obligațiile contribuabililor de raportare în sistemelor informatice de interes strategic naţional în domeniul administrării fiscale: RO e-Factura, RO e-Transport, RO e-Case de marcat electronice, RO e-TVA. O
Tags

Cum deducem cheltuielile cu dobânzile la împrumuturile intragrup începând din 2024, și alte informații fiscale utile

Cum deducem cheltuielile cu dobânzile la împrumuturile intragrup începând din 2024, și alte informații fiscale utile 1. Deductibilitatea costului excedentar al îndatorării, pentru împrumuturi intragrup Începând cu 1 ianuarie 2024, OUG 115/20023 a modificat regulile privind deductibilitatea costurilor excedentare ale îndatorării. Începând cu această dată, firmele membre ale unor grupuri, care
Tags

O nouă amnistie fiscală tocmai a intrat în vigoare la sfârșitul lunii februarie, referitoare la recalificarea tratamentului fiscal al tichetelor cadou acordate de alte persoane decât angajatorul

O nouă amnistie fiscală tocmai a intrat în vigoare la sfârșitul lunii februarie, referitoare la recalificarea tratamentului fiscal al tichetelor cadou acordate de alte persoane decât angajatorul O nouă amnistie fiscală tocmai a intrat în vigoare la sfârșitul lunii februarie, referitoare la recalificarea tratamentului fiscal al tichetelor cadou acordate de

Taxes made simple