Skip links

Modificări importante în impozitarea veniturilor persoanelor fizice

Modificări importante în impozitarea veniturilor persoanelor fizice

Recalificarea de către ANAF unor venituri ale persoanelor fizice ca venituri impozabile – restricții și amnistii

În ce condiții poate ANAF să recalifice sumele acordate de angajatori ca diurnă, în venituri salariale impozabile?

Ordinul 874/1429/2023 privind aprobarea procedurii de aplicare a prevederilor art. IV alin. (1) şi (2) din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale şi pentru modificarea unor acte normative aprobă procedura privind reîncadrarea fiscală a diurnelor ca venituri salariale impozabile.

Începând cu luna aprilie 2022, conform Legii 72/2022 care a modificat Codului Fiscal, art. 76, para (2), lit. k), sunt venituri salariale impozabile indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare, inclusiv indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale, prestaţiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuţi în Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe perioada desfăşurării activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:

  1. în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat;
  2. în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate.

Reamintim și faptul că, începând cu 1 ianuarie 2023, conform OG 16/2022 care a modificat Codul Fiscal, prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decât cele menționate mai sus, reprezintă venituri salariale  impozabile pentru partea care depăşeşte 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia de delegare/detaşare, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice. Acest avantaj în natură, împreună cu alte 7 tipuri de avantaje, nu trebuie să depășească plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat sau din solda lunară/salariul lunar acordată/acordat potrivit legi, pentru a fi considerat neimpozabil și a nu fi inclus în baza de calcul a contribuțiilor sociale.

În acest context, în cadrul controalelor fiscale, ANAF va verifica atât încadrarea în plafoanele neimpozabile ale acestor avantaje acordate de angajatori salariaților, cât și dacă natura sumelor acordate (substanța lor economică) este în acord cu denumirea acestora (forma lor juridică). Dacă organele de control consideră că sumele acordate nu au caracter de diurnă, pot decide reîncadrarea lor ca venituri salariale impozabile și să calculeze impozit pe venit și contribuții sociale.

Totuși, conform Ordinului 874/1429/2023, reîncadrarea nu se mai poate face de ANAF fără ca organele Inspecției Muncii să se pronunțe asupra naturii veniturilor acordate sub forma indemnizației de delegare/detașare, sau a indemnizației specifice detașării transnaționale, prestației suplimentare acordate în baza clauzei de mobilitate.

Inspecția Muncii are obligativitatea verificării naturii veniturilor menționate fie la cererea autorităților și instituțiilor publice, precum și a oricăror alte entități, dar și din oficiu. În urma controalelor efectuate, ITM încheie procese-verbale de control / procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, care vor fi  transmise către ANAF în termen de 45 de zile lucrătoare.

Dacă verificarea ITM s-a făcut din oficiu, ANAF selectează pe baza criteriilor de risc contribuabilii asupra cărora se vor face verificări.

Dacă ANAF constată, prin analizele de risc și a controalelor inopinate efectuate, situații cu potențiale reîncadrări, va solicita în maxim 15 zile lucrătoare către ITM, realizarea de verificări.

Reîncadrările efectuate de ANAF se vor face în baza art. 11 alin. (1) din Codul fiscal și vor fi fundamentate pe concluziile celor de la Inspecția Muncii.

Cum se aplică amnistia fiscală pentru tichetele cadou acordate salariaților de către alte persoane decât angajatorii, anterior datei de 31 decembrie 2020, pentru care ANAF a făcut reîncadrarea ca venituri salariale impozabile

Ordinul nr. 906/2023 privind aprobarea Procedurii pentru anularea obligațiilor fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligații fiscale, cuprinse în lista întocmită și transmisă de către structura de control, precum și modalitățile de restituire a acestora a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 586 din 28 iunie 2023.

Contribuabilii care au făcut obiectul unei inspecții fiscale pentru perioada de până la 31.12.2020, în cadrul căreia ANAF a reclasificat tichetele cadou acordate salariaților de către terți, ca și venituri salariale impozabile, calculând sume suplimentare din impozit pe venit și contribuții sociale, pot beneficia de amnistierea acestor sume suplimentare, conform unei proceduri care a fost publicată recent în Monitorul Oficial.

Procedura impune ANAF să întocmească liste cu agenții economici care pot beneficia de amnistie și de a anula din oficiu sumele stabilite suplimentar prin decizii de impunere. Contribuabilii pot depune și ei la ANAF o cerere de anulare a sumelor stabilite suplimentar prin decizie de impunere. Dacă sumele au fost deja achitate, contribuabilul trebuie să depună o cerere de restituire a sumelor suplimentare. Aceste cereri sunt prezentate în anexe la Ordinul 906/2023.

Alte modificări legislative în domeniul impozitării și administrării fiscale a persoanelor fizice
Administrarea fiscală a persoanelor fizice cu averi mari

Ordinul nr. 920/2023 privind persoanele fizice cu averi mari, publicat în MO nr. 585 din 28 iunie 2023, stabilește că persoana fizică cu avere mare este persoana fizică rezidentă fiscal în România care deține o avere, atât în România, cât şi în străinătate, estimată la o valoare mai mare de 25 de milioane de euro, echivalentul în lei, calculat la cursul mediu al euro din anul precedent estimării averii, stabilit de BNR, pe baza datelor deținute/obținute de ANAF, în conformitate cu dispozițiile legale.

Averea cuprinde următoarele elemente patrimoniale: bunurile imobile deținute, bunurile mobile deținute, activele financiare deținute.

Persoanele cu averi mari fac parte din Grupul persoanelor fizice cu averi mari. Grupul extins al persoanelor fizice cu averi mari este constituit din grupul persoanelor fizice cu averi mari şi din persoanele fizice soţi/soţii şi rude/afini de până la gradul al doilea ai/ale acestora. ANAF va notifica persoanele fizice cu privire la faptul că acestea fac parte din grupul persoanelor fizice cu averi mari.

În scopul creșterii conformării voluntare a persoanelor fizice cu averi mari la plata corectă a obligațiilor fiscale, ANAF va implementa tratamente fiscale alternative, cum ar fi îndrumarea persoanelor fizice și transmiterea de notificări de conformare, acolo unde se identifică riscuri fiscale, înainte de începerea verificărilor fiscale personale.

Persoanele fizice cu averi mari trebuie să urmărească primirea notificării care îi va înștiința despre includerea lor în Grupul persoanelor fizice cu averi mari, care va cuprinde și modalitatea utilizată de ANAF de estimare a averii.

Scutirea de impozit pe venit pentru salariații din IT

Deși se discută de renunțarea la această facilitate fiscală, împreună cu renunțarea sau ajustarea facilităților fiscale pentru sectorul construcțiilor, sau pentru agricultură și industrie alimentară, deocamdată, de la 1 iunie 2023, scutire pentru sectorul IT a fost modificată, în sensul extinderii aplicării și la instituțiile publice locale.

Astfel, a fost publicat Ordinul 1415/20463/3964/967/2023 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator. Ordinul menționează lista compartimentelor din care trebuie să facă parte postul care beneficiază de scutire de impozit pe venitul din salarii:

  • tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor,
  • inteligenţă artificială şi tehnologii digitale emergente,
  • administrare fiscală în format electronic,
  • baze de date,
  • servicii de e-guvernare,
  • transformare digitală.

Așadar, avem o serie de modificări în ceea ce privește impozitarea persoanelor fizice, iar în spațiul public există discuții privind modificări de substanță care ar putea să fie introduse în perioada următoare, de la abrogarea sau restrângerea unor facilități, până la o posibilă renunțare la cota unică de impozitare pentru veniturile persoanelor fizice. Modificările pot avea un impact semnificativ asupra afacerilor și a persoanelor fizice, din perspectiva conformării fiscale și a impactului asupra venitului net, deci trebuie urmărite cu atenție.

 ***

Aceste informații nu constituie consultanță fiscală sau contabilă. Nadia Oanea sau Tax & Training SRL nu își asumă responsabilitatea aplicării prevederilor fiscale și contabile în cazurile specifice fiecărui contribuabil în parte. Aceste informații nu sunt furnizate cu intenția de a contribui la evitarea ilegală sau reducerea impozitelor, taxelor sau obligațiilor accesorii impuse de autorități.

Pentru consultanță personalizată sau propuneri de training personalizate, ne puteți contacta prin e-mail la nadia.oanea@taxandtraining.com

Nadia Oanea | CCFR, CECCAR, ADIT

Tags

OUG 115/2023, HG 1336/2023 – ce reguli fiscale noi se aplică în 2024?

OUG 115/2023, HG 1336/2023 – ce reguli fiscale noi se aplică în 2024? Codul Fiscal a fost modificat începând cu 01.01.2024, prin mai multe acte normative: Legea 309/2022 (prevederi privind impozitarea pensiilor private, facultative și ocupaționale) Legea 282/2023 (prevederi privind impozitarea pensiilor contributive și necontributive) Legea 296/2023 (măsuri privind impozitul
Tags

Cum deducem cheltuielile cu dobânzile la împrumuturile intragrup începând din 2024, și alte informații fiscale utile

Cum deducem cheltuielile cu dobânzile la împrumuturile intragrup începând din 2024, și alte informații fiscale utile 1. Deductibilitatea costului excedentar al îndatorării, pentru împrumuturi intragrup Începând cu 1 ianuarie 2024, OUG 115/20023 a modificat regulile privind deductibilitatea costurilor excedentare ale îndatorării. Începând cu această dată, firmele membre ale unor grupuri, care
Tags

OUG 30/2024 și OUG 31/2024 – Clarificări privind obligația de raportare în RO e-Factura și aplicarea regimului microîntreprinderilor

OUG 30/2024 și OUG 31/2024 – Clarificări privind obligația de raportare în RO e-Factura și aplicarea regimului microîntreprinderilor 1. Noutăți privind RO e-Factura Legea 296/2023 a introdus, pentru perioada ianuarie-iunie 2024, obligativitatea raportării facturilor emise în relația B2B în sistemul RO e-Factura, în zile zile lucrătoare de la emiterea acestora.

Taxes made simple